Sacramenten

KINDERDOOP
Het doopsel is het 1e sacrament. Gedoopt worden is binnengebracht worden in het geheim van Gods mensenliefde. Wie Gods liefde ervaart zal zelf liefhebben.
De parochie is dankbaar voor ieder kind dat gedoopt wordt en besteedt daarom graag aandacht aan de voorbereiding. We hopen vooral dat de diepe betekenis van de doop voor de ouders tot verrijking van hun geloof zal leiden.
Klik hier voor meer informatie over de Doopwerkgroep.

Klik hier om een video te bekijken over de doop op www.bewustkatholiek.nl
EUCHARISTIE
Dit sacrament vormt als het ware het hart, maar ook de bron van de liturgie. We mogen als kerkgemeenschap samen komen om de communie te ontvangen. Communie wil zegen: eenheid. We mogen een zijn met God en met elkaar. Tijdens de eucharistieviering herhalen we wat Jezus heeft gedaan tijdens het Laatste Avondmaal.
Klik hier voor meer informatie over de Eerste Heilige Communie.
HET VORMSEL
Het sacrament van het Vormsel is in de kerk een teken van volwassenheid.
Nadat je gevormd bent, tel je in de kerk mee. Je hoort meer bij de volwassenen dan bij de kinderen.
Je ontvangt in het Vormsel de heilige Geest, die je sterk maakt om zelf keuzes te maken en je kiest ervoor om de keuze van je ouders/verzorgers om je te laten dopen, zelf over te nemen en als christen in de wereld te leven.
Dit sacrament wordt toegediend door middel van de handoplegging als ook door de zalving met Chrisma. Daarnaast vindt er ook een hernieuwing van de doopbeloften plaats. Het vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk (na Doopsel en 1e Heilige Communie).
Klik hier voor meer informatie over de voorbereiding op het vormsel.
HUWELIJK
De Bijbel begint met de schepping van man en vrouw naar Gods beeld en gelijkenis. Het is God die de mens uit liefde heeft geschapen en de mens ook tot de liefde roept. Volgens de bijbel zijn man en vrouw voor elkaar geschapen. Als een man en een vrouw elkaar ontmoeten en van elkaar gaan houden, liefhebben, willen ze altijd bij elkaar zijn.
Het is de wens van God, dat man en vrouw een verbond sluiten voor de rest van hun leven: de vorm die de kerk daarvoor heeft, is het kerkelijk huwelijk.
Maar het huwelijk is niet altijd gemakkelijk, het is niet alleen maar een gave. Het is ook een opgave. Het gaat er in het huwelijk niet alleen om dat de ander jou gelukkig maakt, maar ook dat jij de ander gelukkig maakt. Dat is de reden dat God ook bij deze onvoorwaardelijke liefdesverklaring aanbiedt die te versterken met zijn bovenmenselijke liefde. Hij wil de gehuwden helpen om elkaar nooit te laten vallen. Wat natuurlijk alleen kan als het huwelijkspaar met die bedoeling voor God het huwelijk sluit en Hem na de bruiloftsdag niet buitensluit.
PRIESTERSCHAP
Wat van het huwelijk gezegd wordt, geldt ook voor het priesterschap. Het is een roeping, een gave en ook een opgave. Als priester ben je gelukkig om de mensen die je gelukkig kunt maken. Het is een gave, maar ook een opgave, om je helemaal te geven voor het geluk van de medemens. De priester wordt daarom op de dag van zijn wijding door Gods liefde vervuld en ontvangt zijn zendingsopdracht.
Hij mag voor de mensen een plaatsbekleder zijn van Jezus Christus zelf en in Zijn voetsporen treden. Door het wijdingssacrament is Jezus Christus op een bijzondere manier aanwezig onder de mensen, als priester of als diaken. Inlichtingen over de opleiding tot het priesterschap of diaconaat kunnen verkregen worden bij de pastoor of bij een andere priester of bij ons bisdom 's-Hertogenbosch. Natuurlijk kan het ook bij de rector van het Grootseminarie "St.Janscentrum", de priesteropleiding van ons bisdom.
ZIEKENZALVING
Wie ernstig ziek is heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Aan ernstig zieken, aan mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of aan mensen die hun levenseinde zien naderen, kan het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend.
Vroeger werd het sacrament van de ziekenzalving het H. Oliesel genoemd. Dat heeft de bijklank van het denken aan de dood, maar de ziekenzalving wordt niet exclusief aan stervenden toegediend. Aan mensen die bijzonder zwak zijn zonder dat zij aan een levensbedreigende ziekte lijden, mag de ziekenzalving worden toegediend. De dood zou als een dief in de nacht kunnen komen. Het sacrament van de ziekenzalving geeft de zieke hulp en steun in deze fase van zijn leven. Daarnaast mag het ook de zieke een stuk vertrouwen geven en angst wegnemen. Het sacrament kan worden herhaald, telkens als de noodzaak aanwezig is, bijvoorbeeld bij herhaaldelijke operaties, of bij mensen op zeer hoge leeftijd, waarvan hun gezondheid is achteruitgegaan.
Voor het ontvangen van dit sacrament kunt u contact opnemen met de pastoor.
BOETE EN VERZOENING
Er zijn momenten dat een mens zijn geweten bezwaard voelt; niet omdat hem of haar dat aangepraat wordt, maar omdat hij of zij zich heel goed bewust is dat hij of zij iets verkeerd gedaan heeft. Een zonde die door hem of haar noch door een ander goed gepraat kan worden. En wat misschien ook niet meer goed gemaakt kan worden. In zo'n bezwarende situatie biedt God Zijn helpende hand aan. Hij nodigt zo'n mens uit om bij een priester zijn hart uit te storten, in of buiten de biechtstoel. God heeft een priester daartoe gemachtigd.
Voor het ontvangen van dit sacrament is het van belang dat je berouw hebt van je zonden en deze ook uitspreekt. Daarnaast krijgt u van de priester een penitentie, een opdracht voor boetedoening mee. De priester zal daarna uw zonden vergeven in Christus naam.
Mensen die het sacrament van Boete en Verzoening willen ontvangen, kunnen hiervoor een afspraak maken met de Pastoor.
Enkele dagen voor Kerstmis en Pasen vinden er in onze parochie, in de Paulus en St.Jankerk, speciale vieringen plaats, die in het teken staan van boete en verzoening. Deze kunnen een goede voorbereiding zijn op de persoonlijke ontmoeting in het sacrament.