Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice

Beleid Edith Stein m.b.t. de toekenning van de onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”

Vooraf

Er zijn veel parochianen die zich intensief binnen de parochie inzetten voor uiteenlopende werkzaamheden. Velen van hen kennen elkaar; als één van hen een onderscheiding ontvangt zullen diens verdiensten direct worden afgemeten aan verdiensten van collegavrijwilligers.

Daarom moet er voor het toekennen van een onderscheiding zekerheid zijn dat de verdiensten van de kandida(a)t(e) binnen de parochie buiten alle twijfel verheven staan.

Wie komen in aanmerking?

Voorgedragen voor de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice kunnen worden degenen die op vrijwillige basis werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van de parochie in het algemeen, op het terrein van de liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsvorming en onderhoudswerk aan en in kerkelijke gebouwen, tuinen en begraafplaatsen. Voor leden van de kerkkoren geldt een andere onderscheidingsregeling, nl. die van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.

Om kandidaten te kunnen onderscheiden binnen de groep van de vrijwilligers in de parochie is het nodig hen te toetsen aan de volgende criteria:

1. de werkzaamheden moeten gedurende een lange reeks van jaren zijn verricht;

2. de kandidaat heeft steeds een aanzienlijk deel van zijn/haar tijd aan de werkzaamheden besteed;

3. de kandidaat heeft zich altijd belangeloos en met bijzondere trouw en toewijding ingezet;

4. op de kandidaat bleek te allen tijde een beroep te kunnen worden gedaan;

5. de kandidaat heeft verantwoordelijkheden op zich genomen binnen het netwerk van de vrijwilligers.

Procedure

Kandidaten kunnen door de parochianen worden voorgedragen aan het kerkbestuur. Voordrachten van een kandidaat vanuit de eigen familie-, vrienden- of kennissenkring zijn niet ontvankelijk.

De voordracht geschiedt schriftelijk en bestaat uit een uitgebreide en volledige gedocumenteerde opsomming van de werkzaamheden van de kandidaat. De voordracht dient te worden ondersteund door tenminste vijf parochianen.

Het kerkbestuur adviseert de pastoor omtrent de voordracht. De pastoor beslist op basis van het advies van het kerkbestuur. Bij een positief besluit wordt de aanvraag van de onderscheiding door de parochie ingediend bij het bisdom. De aanvraag moet door de bisschop worden ondersteund. De kosten van de aanvraag komen voor rekening van de kerkenkas.

De parochie voert een terughoudend toekenningsbeleid en beperkt het indienen van een verzoek om een onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice tot éénmaal per vijf jaar.

Vastgesteld 17 oktober 2013

Kerkbestuur parochie Edith Stein Vught